ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012
Lublin, dn. 05.10.2012 r.
ikonka artykułu

w sprawie wydawania dokumentów
stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami.Rozdział I §2.


7. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o profilu kandydata na kierowcę – zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.Rozdział II §5.


1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

  • 1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–5 ustawy;
  • 2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psycho-logiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • 3) wyraŸną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
  • 4) zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy – jeżeli jest wymagana;
  • 5) kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.


2. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.


3. Profil kandydata na kierowcę generuje się także w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, pkt 7 lit. a, b i d, pkt 8 i 11. W tych przypadkach nie wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.


4. Osobie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 8, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.


5. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

Poczta | Kontakt
Nauka Jazdy Lublin - Prawo Jazdy Lublin - Kurs Prawa Jazdy
stat4u